Pirkimo taisyklės

 

Internetinės parduotuvės taisyklės:

 
1. Bendrosios nuostatos:


1.1. Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste, - Taisyklės) nustato Pardavėjo (“Viliaus Bražinsko“, veikiančio pagal Individualios veiklos pažymą nr.: 18.30–69.1-S(A)-2412) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje)  tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.eco4u.lt. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis;


1.2. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.2. punktu, jis turi teisę pirkti prekes „www.eco4u.lt“ internetinėje parduotuvėje.

1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes.

1.5. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 3.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.eco4u.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Pirkėjo teisės:


2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.eco4u.lt Pirkėjas gali dviem būdais:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu; 


2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 24 valandas nuo prekių užsakymo momento apie tai informuodamas Pardavėją raštu;


2.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus prekes, kurios priskiriamos negrąžinamų prekių kategorijoms šiame teisės akte: 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės“.

2.5. Taisyklių 2.4. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

2.6. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami Interneto puslapyje, skiltyje Informacija → Susisiekite su mumis).

3. Pirkėjo pareigos:


3.1. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.eco4u.lt, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį);


3.2. Pirkėjas, užsisakęs pristatymo paslaugą, įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje nurodytu adresu. Prekės pristatomos tik darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00val. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje išskyrus Kuršių Neriją;


3.3. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, tai jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas;


3.4. Pirkėjas priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje ir reikalauti pakeisti prekes į kokybiškas;


3.5. Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo;


3.6. Pirkėjas, naudodamasis šios internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės:


4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve;


4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo;


4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių turinį. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.eco4u.lt


4.4. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka prekių pristatymo išlaidų;


4.5. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

5. Pardavėjo pareigos:


5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.eco4.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pirkėjui užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius, pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu prekių pristatymo taisyklėse  nurodytais terminais;


5.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos; 


5.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę arba vėlesnį priatatymo laiką. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, tuomet Pardavėjas per 3 darbo dienas grąžina pinigus Pirkėjui;


5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais ir kitais LR teisės aktuose nustatytais atvejais.

6. Prekių kainos:


6.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM, be pristatymo mokesčio.

7. Prekių pristatymas:


7.4. Pirkėjas priimdamas prekes, privalo patikrinti prekių būklę. Esant pakuotės pažeidimams, kurie gali turėti įtakos prekės kokybei ar kiekiui, pirkėjas gali atsisakyti priimti prekes, pažymėdamas tai važtaraštyje. Nepatikrinus prekių būklės bei nepareiškus priekaištų dėl kokybės jų priėmimo metu, vėlesnės pretenzijos nepriimamos;


7.5. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ir nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jų kokybės Pirkėjas priekaištų neturi.

8. Šalių atsakomybė:


8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už neteisingų savo asmens duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje, bei dėl to atsiradusias pasėkmes. Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

8.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, esant atvejui, kai Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus;

8.4. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos;


8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.6. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius. 

9. Baigiamosios nuostatos:

9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė;


9.3. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekite su mumis

+370 623 25996
info@eco4u.lt

Facebook